آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۴ /۹۵ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۴ /۹۵ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید و نصب و راه‌اندازی ۴ دستگاه سیستم برودتیINROW DX بهمراه تجهیزات راهروی گرم در مرکز شهید منتظری شهر اصفهان را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۵/۱۲/۱۰ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲- شماره شبا Ir۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵)در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۲ روز یکشنبه راس ساعت ۹ صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و یا فیش واریزی وجه نقد به حساب شماره ۵۸۱۰۶۶۷۰۶۲ شرکت ارتباطات سیار ایران نزد بانک ملت شعبه ظفرکد ۶۵۸۶۲ به شماره شبا Ir۳۰۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۱۰۶۶۷۰۶۲ ارسال گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۷ تماس حاصل نمایند

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران