آگهی مناقصه خدمات بهینه سازی IPBB
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه خدمات بهینه سازی IPBB

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات بهینه سازی IPBB را بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات پیوست اسناد مناقصه به صورت ۱۰۰ % ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه واریز ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۲۹۹۲۴۷ در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و نود و پنج میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۷۷ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران