آگهی مزایده شماره ۹۵/۳ س م
mci-pages-sharing
 
آگهي مزایده شماره ۹۵/۳ س م

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد ۱۵۱ قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده خود شامل انواع یونیت ، راک ، آنتن و ... موجود در استان آذربایجان شرقی را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند . لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ با در دست داشتن معرفي نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴/۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران ) در ساعات اداري به نشانی : تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده ( موجود در انبار استان آذربایجان شرقی به نشانی : تبریز ، ۵۰ متر بعد از پلیس راه تبریز - مرند ) با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۲ به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ ۹۵/۰۹/۲۳ رأس ساعت ۹ در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ( چهارصد میلیون ريال ) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۸۱۷۱۲۵۱۰- ۸۱۷۱۲۵۱۵-۸۱۷۱۲۵۲۵ تماس حاصل نمايند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران