آگهی مناقصه عام دومرحله ای شماره ۹۵/۲ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دومرحله ای شماره ۹۵/۲ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات رودشو ( معرفی سرویس نوترینو ) در شهرهای تهران ، مشهد ، تبریز ، اصفهان ، شیراز و اهواز را بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات پیوست اسناد مناقصه به صورت ۱۰۰ % ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۵/۰۷/۱۰ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال ( سیصد هزار ریال )به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۳۸۵۷۲۲۰۸در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پشنهاد خود حد اکثر تا ساعت ۱۵ روزشنبه مورخ ۹۵/۰۷/۲۴ به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۷/۲۵ ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 560,000,000 ریال ( پانصدو شصت میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۷ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران