آگهی فراخوان عمومی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد بخشی از فعالیت های ترخیص و ترانزیت خود به شرح زیر را برونسپاری نماید:

  • انجام امور ترخیص و موارد مرتبط از گمرکات کشور
  • ترانزیت از گمرک شهید رجائی بندرعباس به گمرک شهریار تهران
  • حمل تجهیزات از گمرک شهریار تهران به انبارهای همراه اول

لذا از متقاضیان همکاری واجد شرایط درخواست می شود نامه رسمی خود مبنی بر تمایل به همکاری را به همراه اطلاعات تماس شرکت تا تاریخ یک هفته پس از انتشار آگهی به آدرس ایمیل f.khoshnami@mci.ir ارسال نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران