آگهی مزایده ۹۵/۱ م س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده ۹۵/۱ م س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۲۲۴۸عدد یونیت و تجهیزات خارج از رده خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند . لذا داوطلبان شركت در مزایده می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ با در دست داشتن معرفی نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۳۴۷۹۲۲۳ ) در ساعات اداری به نشانی : تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۵/۰۶/۱۰ رأس ساعت ۹ در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مزایده 150,000,000 ریال ( یکصد و پنجاه میلیون ریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۸۱۷۱۲۵۱۰- ۸۱۷۱۲۵۱۵ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران