آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۵/۱ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۵/۱ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد بسته بندی ۱۰ میلیون سیم کارت اعتباری مورد نیاز خود را بهمراه چاپ دفترچه و پاکت و کارت فعال سازی ، و حمل و تحویل آنها به انبار این شرکت ر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط که دارای مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند به صورت ۱۰۰ % ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۵/۵/۱۱ ا در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴/۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۳۸۵۷۲۲۰۸) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵/۵/۲۳ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۵/۵/۲۴ روز یکشنبه راس ساعت ۹ صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و یا فیش واریزی وجه نقد به حساب شماره ۱۸۳۵۵۳۵۵/۹۶ شرکت ارتباطات سیار ایران نزد بانک ملت شعبه ونک تک ارسال گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۷ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران