آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۹۴/۱۱ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۱۱/۹۴ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ برو شور نامه همراه مورد نیاز خود را بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و نمونه موجود در اسناد مناقصه از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند به صورت ۱۰۰ % ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۴/۱۱/۱۴ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال ( سیصد هزار ریال )به حساب شماره۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۳۸۵۷۲۲۰۸) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پشنهاد خود حد اکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۴ به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناًمبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۷ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران