آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۷ /۹۴س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۷ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات موازی سازی دیزل ژنراتورها و توسعه تابلوهای برق مرکز توحید خود به همراه تامین ملزومات مربوطه را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به شرکتهای داخلی واجد شرایط ، واگذار نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ ۹۴/۱۱/۰۵ با در دست داشتن معرفینامه و رسید بانکی مبنی بر واریز 250,000 (دویست و پنجاه هزار )ریال با شناسه پرداخت۱۷۰۰۰۹۴۱۱۳۰۸۲۰۲ به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد ۸ این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روزیکشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ به نشانی فوق تحویل نمایند.

کمیسیون معاملات درروز دو شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۶ راس ساعت ۹ صبح ر طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل جلسه داده و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد شد.

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500,000,000 (پانصد میلیون) ریال می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید با شماره تلفنهای ۸۱۷۱۲۵۱۰ و ۸۸۶۴۰۸۵۶ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران