آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۵ س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۵ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد ۲۷۰ دستگاه کولر گازی قابل نصب در سایتهایoutdoor خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای تولید کننده داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۴/۰۸/۱۲ با در دست داشتن معرفینامه و رسید بانکی مبنی بر واریز 250,000 ریال (دویست و پنجاه هزار ریال ) با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۴۱۱۳۰۸۲۰۲ به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد ۸ این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۳ به نشانی فوق تحویل نمایند.

کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۴ راس ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود.

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500,000,000 ریال ( پانصد میلیون ریال ) میباشد که میبایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۶ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران