آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۷ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۷ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات موازی سازی دیزل ژنراتورها و توسعه تابلوهای برق مرکز توحید خود به همراه تامین ملزومات مربوطه را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به شرکتهای داخلی واجد شرایط ، واگذار نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۴.۰۷.۲۹ با در دست داشتن معرفینامه و رسید بانکی مبنی بر واریز 250,000 (دویست و پنجاه هزار)ریال با شناسه پرداخت۱۷۰۰۰۹۴۱۱۳۰۸۲۰۲ به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد ۸ این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روزشنبه مورخ ۹۴.۰۸.۰۹ به نشانی فوق تحویل نمایند.

کمیسیون معاملات درروز یک شنبه مورخ ۹۴.۰۸.۱۰ راس ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود.

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500,000,000 (پانصد میلیون) ریال میباشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۶ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران