آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۳ س
mci-pages-sharing
 
آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۳ س

به اطلاع کلیه خریداران اسناد و داوطلبان شرکت در مناقصه ۳/۹۴ س با موضوع خرید ۳۶۰ دستگاه فریکولینگ می رساند :

  • تاریخ خرید اسناد تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۰۴ تمدید شده است.
  • تاریخ تحویل پاکات تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۵ تمدید شده است.
  • پاکات واصله در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۶ بازگشایی خواهد شد.

سایر شرایط مناقصه کماکان بقوت خود باقیست.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران