مناقصه عام دو مرحله ای ۱ /۹۴س اصلاحیه
mci-pages-sharing
 
"اصلاحیه"

بدینوسیله به اطلاع کلیه تولید کنندگان و شرکتهای داخلی واجد شرایط علاقه مند به شرکت در مناقصه ۹۴.۱ س می رساند تعداد کولرهای گازی موضوع مناقصه به ۷۵۰ دستگاه کاهش یافته است و سایر شرایط بشرح ذیل اصلاح می گردد:

  • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 900,000,000 ( نهصد میلیون ) ریال
  • آخرین مهلت خرید اسناد : پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۹۴/۰۵/۱۸
  • آخرین مهلت تحویل پاکات : تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴/۰۵/۳۱
  • تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۹۴/۰۶/۰۱

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران