آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۳ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۳ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد۳۶۰ دستگاه تهویه آزاد (Free Cooling) را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۴.۰۵.۱۴ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز 250,000 ریال (دویست و پنجاه هزار ریال ) با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۴۱۱۳۰۸۲۰۲ به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد ۸ این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴.۰۵.۲۴ به نشانی فوق تحویل نمایند.

کمیسیون معاملات در روز یک شنبه مورخ ۹۴.۰۵.۲۵ راس ساعت۹ صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 700,000,000 ریال (هفتصد میلیون ریال) می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۶ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران