آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۱ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۴/۱ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۴۸۰ دستگاه کولر گازی اسپلیت مورد نیاز برای نصب در سایتهایbts خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۴.۰۵.۰۷ با در دست داشتن معرفینامه و رسید بانکی مبنی بر واریز-/۰۰۰ر۲۵۰ریال(دویست و پنجاه هزار ریال) با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۴۱۱۳۰۸۲۰۲ به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران، در ساعات اداری به طبقه سوم واحد ۸ این شرکت به نشانی تهران میدان ونک - خ ونک - ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان - برج همراه مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد را پس از مهر و امضا به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴.۰۵.۱۷ به نشانی فوق تحویل نمایند.

کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ۹۴.۰۵.۱۸ راس ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله تصمیم گیری خواهد نمود.

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1,800,000,000 ریال ( یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارایه گردد.

مناقصه گران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۶ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران