آگهی مناقصه عام دو مرحله ای باتری
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای باتری

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۲۴۰ر۱۶ سل انواع باتری مورد نیاز خود را در دو بخش الف : ( ۱۲ ولت ۹۲ ، ۱۱۰ ، ۱۵ و ۱۵۵ آمپرساعت ) ب : ( ۲ ولت ۴۲۰ ، ۶۰۰ آمپرساعت ) بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۴.۰۴.۳۱ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۳۸۵۷۲۲۰۸)در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴.۰۵.۱۰ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ۹۴.۰۵.۱۱ روز یکشنبه راس ساعت ۹ صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بخش الف۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بخش ب ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارسال گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۷ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران