آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۳/۳ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۳/۳ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به چاپ قبض ، نامه همراه ، پاكت گذاری ، توزیع قبوض و تبلیغات در سطح كل كشور را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۳.۱۲.۰۹ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانكی مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال ( سیصد هزار ریال ) به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴ بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران ( شناسه پرداخت۱۷۰۰۰۹۳۱۰۵۱۶۲۹۰ در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونك ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۹۳.۱۲.۱۹ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۳.۱۲.۲۰ روز چهارشنبه راس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا چك بانكی تضمینی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است .

مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۲ تماس حاصل نمایند.

فرم آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۳/۹۳ س حجم : ۷۵ کیلو بایت

شرکت ارتباطات سیار ایران

اداره کل خرید