آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۲/۹۳ س
mci-pages-sharing
 
آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۹۳/۲ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سرویس ،نگهداری ، تعمیرات و تأمین لوازم مصرفی تأسیسات ساختمان های مراکز مشترکین و انبارهای خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط که دارای تأییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وحداقل رتبه ۵ تأسیسات باشد، واگذار نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۳.۱۰.۲۱ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانكی مبنی بر واریز مبلغ 200,000 ریال (دویست هزار ریال ) به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران ( شناسه پرداخت۱۷۰۰۰۹۳۱۰۱۸۲۲۹۷) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۳.۱۱.۰۱ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۳.۱۱.۰۴ روز شنبه رأس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 200,000,000 ریال (دویست میلیون ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا چك بانكی تضمینی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریزگردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۲ تماس حاصل نمایند

فرم آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۹۳/۲ س حجم : ۱۸۸ کیلو بایت

شرکت ارتباطات سیار ایران

اداره کل خرید