آگهی فراخوان عمومی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات، انجام خدمات نصب و راه اندازی و آزمایش تحویل سیستم مرکزی M.D.O.L از طریق شبکه Wi-Fi مبتنی بر شبکه IBS موجود را براساس شرایط مندرج در RFI به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان می توانند در ساعت اداری روزهای دوشنبه مورخ 93/12/25 و سه شنبه مورخ 93/12/26 به اداره کل خرید شرکت ارتباطات سیار ایران واقع در میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه طبقه 5 مراجعه و اسناد مرتبط را دریافت نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران