آگهی مزایده عمومی شماره 1400/01 م س
mci-pages-sharing

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 23153 سل باتری موجود در انبارهای 39 قم و 24 بنی هاشم خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود در اسناد مزایده به فروش برساند. لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 1400/02/18 مدارک ذیل را اسکن نموده و به آدرس ایمیل‌های a.shariati@mci.ir (شماره تماس:81712393)، s.beheshti@mci.ir (شماره تماس:81712382) و z.baghsheykhi@mci.ir (شماره تماس:88641009) ارسال نمایند.

مدارک شامل:
  • نامه درخواست خرید باتری‌های اسقاط که در آن می بایست شماره مزایده، موضوع مزایده، مشخصات خریدار اسناد مزایده، آدرس ایمیل خریدار اسناد، شماره تلفن ثابت و همراه ذکر و ذیل آن مهر و امضاء معتبر شده باشد.
  • تصویر کارت ملی و یک قطعه عکس خریدار اسناد
  • تصویر کارت ملی، یک قطعه عکس و معرفی نامه شخص یا اشخاص بازدید کننده باتری ها اسقاط
  • فیش واریزی به مبلغ 2,000,000 ریال (دو میلیون ریال) را با شناسه پرداخت 170009922174223 به حساب شماره 1864464409 بانک ملت- شعبه ونک تک - شماره شبا IR87012002000000186446440 به نام شرکت ارتباطات سیار ایران واریز (به واریزهای بدون شناسه پرداخت ترتیب اثر داده نخواهد شد)

شركت ارتباطات سيار ایران پس از بررسی مدارک ارسال شده، اسناد مزایده شامل "طرح قرارداد، شرایط مزایده و فرم پیشنهاد قیمت" را به آدرس ایمیلی که مدارک از طریق آن واصل شده، ارسال خواهد نمود. خریداران اسناد نیز پس از دریافت اسناد مزایده می بایست از تاریخ 1400/02/21 لغایت 1400/03/01 نسبت به انجام بازدید از باتری‌های موضوع مزایده (موجود در انبار 39 قم به نشانی: و انبار 24 بنی هاشم به نشانی:) اقدام و متعاقباً با توجه كامل به مندرجات آنها، اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد قیمت خود حداكثر تا ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 1400/03/02 به نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی برزگراه کردستان، پلاک 88، برج همراه اول، همکف (لابی)، دبیرخانه مرکزی تسلیم نمایند. كميسيون معاملات در روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 رأس ساعت 14 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده 20,000,000,000 ريال (بیست میلیارد ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مزایده گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن های 81712525-81712515 و 81712512 تماس حاصل نمايند.

اداره كل خــريد

شرکت ارتباطات سیار ایران