آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 1400/3 س با موضوع خرید تست محصولات و خدمات قبل از تجاری سازی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد پروژه تضمین سلامت و کیفیت محصولات خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای بر اساس شرایط مناقصه ، طرح قرارداد و شرح خدمات پیوست از اشخاص حقوقی واجد شرایط خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 1400/02/12 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 و شناسه واریز 170009921029227 (به واریزی‌های بدون شناسه واریز ترتیب اثر داده نخواهد شد) بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است) به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه، با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 به آدرس میدان ونک ، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه لابی برج همراه تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 1400/02/27 رأس ساعت 14:00 در واحد سه طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ضمنأ تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 750,000,000 ريال می باشد که باید به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712515 ، 81712517 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران