آگهی مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 1400/2 س با موضوع خرید خدمات نظارت بر کیفیت اجرای پروژه‌های توسعه، پشتیبانی و نگهداری 10000 سایت

آگهی مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 1400/2 س با موضوع خرید خدمات نظارت بر کیفیت اجرای پروژه‌های توسعه، پشتیبانی و نگهداری 10000 سایت

mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید خدمات نظارت بر کیفیت اجرای پروژه‌های توسعه، پشتیبانی و نگهداری 10000 سایت خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله‌ای و بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و ضمائم پیوست به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‏توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت روز چهارشنبه 1400/01/25 پس از اسکن نمودن رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 1,000,000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفرکد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 – به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (با شناسه پرداخت 170009921029227) و معرفی نامه (شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، معرفی کارشناس خریدار اسناد مناقصه به همراه شماره مستقیم در معرفی نامه دارای سربرگ و با مهر و امضاء معتبر الزامی است)، به آدرس‌های a.shariati@mci.ir (81712393)، s.beheshti@mci.ir (81712382)، z.baghsheykhi@mci.ir (88641009) ایمیل نمایند.

پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد. خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا آخر وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1400/02/05 به آدرس میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، دبیرخانه لابی تا ساعت 14 تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 رأس ساعت 10 در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنأ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 8,400,000,000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712729 - 88640520 (آقای اسماعیلی) تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سامانه تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سامانه اقدام نمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران