آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره ۸/۹۲ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره ۸/۹۲ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۵۰ دستگاه دوربین و سه دستگاه DVR و ۷۳ عددLicence و نرم افزار مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۲,۰۷,۰۶ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۳۷۹۲۴۷)در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹۲,۰۷,۱۶ به نشانی فوق تسلیم نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۲,۰۷,۱۷ روز چهارشنبه راس ساعت ۱۰ صبح در طبقۀ سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصدوپنجاه میلیون ریال) می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و یا نقداً به حسابی که در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۷ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران