آگهی اصلاحیه تمدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۹۲/۷ س
mci-pages-sharing
 
آگهی اصلاحیه تمدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۹۲/۷ س

بدینوسیله به آگاهی می رساند زمان خرید اسناد مناقصه یاد شده بالا موضوع خرید ۲۰۰ تن نایلکس تبلیغاتی مورد نیاز شرکت ارتباطات سیار ایران به روز شنبه مورخ ۹۲/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵ تغییر یافته است لذا داوطلبان واجد شرایط ( اشخاص حقوقی و حقیقی ) شركت در مناقصه که تولیدکننده ودارای لیسانس زیست تخریب می باشند می توانند با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۳۷۹۲۴۷ ) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۲۷/۷/۹۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ ۲۸/۷/۹۲ روز یکشنبه راس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 700,000,000 ریال ( هفتصد میلیون ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی ، چك بانكی تضمینی ویا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریزگردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۵ تماس حاصل نمایند

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران