آگهي تمدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۷/۹۲س
mci-pages-sharing
 
آگهی تمدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۷/۹۲س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد مقدار ۲۰۰ تن نایلکس تبلیغاتی مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولیدکنندگان واجد شرایط ( اشخاص حقیقی وحقوقی ) که دارای لیسانس زیست تخریب می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر اگهی لغایت ۹۲/۰۷/۰۷ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۳۷۹۲۴۷ ) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۲/۷/۲۷ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۲/۷/۲۸ روز یکشنبه راس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 700,000,000 ریال ( هفتصد میلیون ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی ، چك بانكی تضمینی ویا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریزگردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۵ تماس حاصل نمایند

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران