آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۶/۹۲س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۶/۹۲س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 2,100,000 عدد خودکار تبلیغاتی مورد نیاز خودرا بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان وتولیدکنندگان واجد شرایط (اشخاص حقیقی وحقوقی )خریداری نماید . لذا داوطلبان شركت درمناقصه می توانند از تاریخ نشر اگهی لغایت ۹۲/۰۵/۱۲ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۳۷۹۲۴۷ )در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبوررا مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹۲/۰۵/۲۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۲/۰۵/۲۳ روز چهارشنبه راس ساعت ۹ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 500,000,000 ریال(پانصد میلیون ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی ویا چك بانكی تضمینی ویا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریزگردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران