آگهی مناقصه عام يك مرحله ای شماره ۵/۹۲/س
mci-pages-sharing
 
خرید 800,000 عدد دفترچه یادداشت

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 800,000 عدد دفتر چه یادداشت مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حقوقی ) كه دارای مجوز چاپ از وزارت ارشاد اسلامی باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر اگهی لغایت ۹۲/۰۵/۰۵ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۳۹۰۲۰۷) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونك ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تا ساعت ۱۴ روزسه شنبه مورخ ۹۲/۰۵/۱۵ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۲/۰۵/۱۶روز چهارشنبه راس ساعت 9:30 در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 520,000,000 ریال (پانصدو بیست میلیون ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی ویا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریزگردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۷ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران