آگهی تجدید مناقصه عام یك مرحله ای شماره ۹۲/۴ س
mci-pages-sharing
 
آگهی تجدید مناقصه عام یك مرحله ای شماره ۹۲/۴ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد ۱,۲۰۰,۰۰۰عدد استیكر تبلیغاتی ( pvc ) مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرایط (اشخاص حقیقی و حقوقی ) كه دارای مجوز چاپ از وزارت ارشاد اسلامی باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر اگهی لغایت چهارشنبه مورخ ۹۲/۱۱/۲ با در دست داشتن معرفی نامه ورسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۲۴۹۲۷۵) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبوررا مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۲/۱۱/۱۲ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۳ روزیکشنبه راس ساعت ۹ در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 650,000,000 ریال ( ششصدوپنجاه میلیون ریال ) می باشد كه می بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی ویا چك بانكی تضمینی ویا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریزگردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۶ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران