آگهی مناقصه عام یك مرحله ای شماره ۹۲/۴ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام یك مرحله ای شماره ۹۲/۴ س

خرید 2,600,000 عدد استیكر تبلیغی ( pvc)
شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 2,600,000 عدد استیكر تبلیغی ( pvc ) مورد نیاز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرایط ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) كه دارای مجوز چاپ از وزارت ارشاد اسلامی باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر اگهی لغایت 92/4/19 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانكی ( مبنی بر واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره ۰۹ر۱۸۶۴۴۶۴۴ بانك ملت شعبه ونك تك به نام شركت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۲۷۲۴۹۲۷۵ ) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونك ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حد اكثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ 92/4/31 به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند . كمیسیون معاملات در تاریخ 92/5/2 روز چهارشنبه راس ساعت ۱۰ صبح در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه 900,000,000 ریال ( نهصد میلیون ریال ) می باشد كه می بایست به صورت ضمانتنامه بانكی ، چك بانكی تضمینی و یا به صورت نقد به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۷ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران