آگهی مناقصه یك مرحله ای شماره ۱/۹۲ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه یك مرحله ای شماره ۱/۹۲ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد نسبت به خرید ۲ دستگاه ups ماژولار پرتابل سیار kvA۴۰۰ ونصب وراه اندازی آنها در مراکزموبایل شهید بابایی وشهیدرمضانی بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از نمایندگی های اصلی اقدام نماید. لذا داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۲/۲/۱۱ با در دست داشتن معرفی نامه در ساعات اداری به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، میدان ونك، خیابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۱ مراجعه و پس از ارائه رسید بانكی مبنی بر واریز مبلغ 200,000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۲/۲/۲۱ به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند. كمیسیون معاملات در تاریخ ۹۲/۲/۲۲ رأس ساعت ۹ در طبقه سوم برج همراه تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیاردریال) می‌باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقداً به حسابی كه در اسناد مناقصه ذكر شده واریز گردد سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۲ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران