آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره ۹۱/۳س
mci-pages-sharing
 
آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره 91/3 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 600,000 متر فیدر 8/7 اینچ با یکی از برندهای اروپایی (Original) RFS آلمان و یا Draka فنلاند را بر اساس شرايط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای داخلی واجد شرایط و بصورت صد در صد ریالی خریداری نمايد.

داوطلبان شركت در مناقصه مي¬توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 91/05/25 پس از واریز مبلغ 200,000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب جام شماره 09/18644644 با شناسه پرداخت 17000916233278 نزد بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران در ساعت اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه 5، واحد 6 مراجعه و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و باتوجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 91/06/07 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند.

كميسيون معاملات در تاريخ 91/06/08 رأس ساعت 9 صبح در طبقه سوم برج همراه واقع در خيابان ونك تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود. به پيشنهادات واصله پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 450,000,000 ريال (چهارصد و پنجاه میلیون ريال) مي باشد كه مي بايستي بصورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذکر شده واريز گردد. ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است

اداره کل خرید

شركت ارتباطات سيارایران