تفكيك صورتحساب مياندوره اي
mci-pages-sharing

تفكيك صورتحساب مياندوره اي

 
تفکیک صورتحساب :

مشترکین تلفن همراه می توانند جهت دریافت تفکیک صورتحساب ( مبلغ کارکرد هزینه های تلفن همراه برای یک مدت معین ) به یکی از دفاتر پیشخوان دولت ، نمایندگی های همراه اول ، مراکز تلفن ثابت (ارائه دهنده خدمات خاص همراه اول) و مراکز استان ها مراجعه نمایند.