پیگیری مزاحم تلفنی

پیگیری مزاحم تلفنی

mci-pages-sharing
نحوه پیگیری مزاحمت تلفنی

مشترکین تلفن همراه که مزاحم تلفنی دارند می‌توانند با ارائه اصل کارت شناسایی معتبر به مراکز تلفن ثابت (ارائه دهنده خدمات خاص همراه اول در تهران) و ادارات مشترکین (سایراستان‌ها) مراجعه نموده و فرم مربوطه را جهت پیگیری تکمیل نمایند.

کارت شناسایی معتبر برای مشترکین اتباع ایرانی (کارت ملی جدید یا شناسنامه جدید یا رسید تعویض کارت ملی به همراه کارت ملی قدیم یا رسید تعویض کارت ملی به همراه شناسنامه قدیم) و برای مشترکین اتباع خارجی (گذرنامه، کارت آمایش، کارت پناهندگی، کارت هویت) می باشد.