اصلاحيه آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۲۰/۸۸ س
mci-pages-sharing
 
اصلاحیه آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۲۰/۸۸ س

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تجهیزات و خدمات مركز داده سایت توحید مورد نیاز خود را در سه بخش و بشرح ذیل براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات فنی و ضمائم موجود در اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه داخلی و بصورت صددرصد ریالی از شركتهای داخلی كه دارای گواهی از شورای عالی انفورماتیك با رتبه یك و دو در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame در بخش اول، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای خارجی (SE) و سیستم ها، و تولید و ارائه رایانه های غیرMain Frame در بخش دوم و شبكه داده ها در بخش سوم می باشند، واگذار نماید.

  • بخش اول : خرید تجهیزات و خدمات سخت افزار مركز داده سایت توحید
  • بخش دوم : خرید تجهیزات و خدمات ذخیره سازی، آرشیو و پشتیبان گیری مركز داده سایت توحید
  • بخش سوم : خرید تجهیزات و خدمات زیر ساخت شبكه ارتباطی و امنیت شبكه مركز داده سایت توحید

داوطلبان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر این آگهی لغایت ۷۲ ساعت قبل از اتمام مهلت فروش اسناد، با ارائه معرفی نامه امضاء شده توسط صاحبان مجاز امضاء جهت احراز صلاحیت رتبه بندی فوق الذكر، با در دست داشتن مدارك مربوط به رتبه بندی و روزنامه رسمی به اداره كل تداركاتی این شركت واقع در میدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۵ مراجعه و پس از احراز صلاحیت رتبه بندی به واحد ۶ آدرس فوق الذكر جهت دریافت شماره حساب مراجعه تا نسبت به واریز مبلغ 450,000 ریال در وجه شركت ارتباطات سیار ایران اقدام و با ارائه فیش واریزی اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهاد خود را در سه پاكت لاك و مهر شده "الف" و "ب" و "ج" حداكثر تا ساعت ۱۵ روز یكشنبه مورخ ۸۸/۱۱/۲۵ به نشانی فوق الذكر تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تاریخ شروع فروش اسناد از روز شنبه مورخ ۸۸/۱۱/۳ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۸۸/۱۱/۱۴ می باشد.

بازگشایی پاكات "الف" و "ب" راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۸۸/۱۱/۲۷ در محل كمیسیون معاملات در طبقه دهم برج همراه انجام خواهد شد.

ضمناً میزان تضمین شركت در مناقصه در بخش اول مبلغ 4,000,000,000 ریال (چهار میلیارد ریال) در بخش دوم 3,000,000,000 ریال (سه میلیارد ریال) و در بخش سوم 2,250,000,000 ریال ( دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) می باشد كه جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره كل تداركاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران