مجموعه سرویس های چتر اضطراری

مجموعه سرویس های چتر اضطراری

mci-pages-sharing
معرفی سرویس

همراه اول در راستای شعار هیچ کس تنها نیست با ارائه مجموعه سرویس‌های چتر اضطراری، مشترکین اعتباری خود را در هنگام اتمام شارژ حمایت خواهد کرد.

کد دستوری مجموعه سرویسهای چتر اضطراری *10*26# می باشد. این سرویسها عبارتند از:

 • درخواست تماس: مشترکی که شارژ کافی ندارد می تواند با ارسال یک کد USSD از سایر مشترکین همراه اول بخواهد که با وی تماس بگیرند.
  • در شرایط اضطراری با ارسال کد *10*261# و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست تماس نمایید.
  • این درخواست از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید.
 • درخواست شارژ: مشترکی که شارژ کافی ندارد می تواند با ارسال یک کد USSD از سایر مشترکین همراه اول بخواهد که برای وی انتقال شارژ انجام دهند.
  • در شرایط اضطراری با ارسال کد *10*262# و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست شارژ نمایید.
  • مبلغ این شارژ 1,000 تومان خواهد بود. درخواست شارژ از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید و این امکان را به مشترک میدهد تا با ارسال عدد 1 انتقال 1,000 تومان شارژ را تائید و یا با ارسال عدد 2 درخواست را رد کند.
  • درصورت تایید مشترک انتقال دهنده شارژ، مبلغ 1,000 تومان به حساب وی منظور میشود، و با کسر 40 تومان به عنوان کارمزد انتقال، مبلغ 960 تومان به اعتبار مشترک درخواست دهنده انتقال خواهد یافت.
درگاه فعالسازی

درگاه فعالسازی سرویس های چتر اضطراری به شرح جدول ذیل می باشد:

سرویس کد دستوری (USSD)
درخواست تماس *10*261#
درخواست شارژ *10*262#
قوانین سرویس
 • دو سرویس «درخواست تماس» و «درخواست شارژ»، ویژه مشترکین اعتباری می باشند.
 • سرویس «مکالمه اضطراری» از مجموعه سرویس‌های چتر اضطراری حذف گردیده است.

شرایط عمومی و محدودیت‌های سرویس به شرح ذیل می باشد:

سرویس شرایط برخورداری از سرویس محدودیت ها
درخواست تماس
 • مشترکین فعال با اعتبار کمتر از 20 تومان
 • مشترکین با شرایط قطع یک طرفه
 • مشترکین با شرایط قطع دو طرفه
ارسال حداکثر 5 درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار
درخواست شارژ
 • مشترکین فعال با اعتبار کمتر از 20 تومان
 • مشترکین با شرایط قطع یک طرفه
 • مشترکین با شرایط قطع دو طرفه
ارسال حداکثر 5 درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار