نحوه پيگيري مزاحمت
mci-pages-sharing

نحوه پيگيري مزاحمت

مشترکین تلفن همراه اعتباری که مزاحم تلفنی دارند می توانند به مراکز تلفن ثابت (در تهران) و ادارات مشترکین (سایراستانها) با ارائه اصل کارت ملی و تکمیل فرم مربوطه جهت پیگیری مراجعه نمایند.