تغيير آدرس
mci-pages-sharing

مشترکین تلفن همراه می توانند برای تغییر آدرس به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه نمایند.

حضوری :

مشترکین تلفن همراه می توانند با ارائه کارت ملی به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به اصلاح آدرس اقدام نمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز :
  • حضور مشترک تلفن همراه
  • تکمیل و امضای فرم در خواست
  • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
  • هزینه تغییرآدرس ازاعتبارمشترک کسرمی گردد