قطع و وصل به تقاضای مشترک (اعتباری)
mci-pages-sharing
 
قطع تقاضای مشترک :

مشترکین تلفن همراه اعتباری که سیم کارت و برگه مشخصات تلفن همراه خود را به دیگری واگذار نموده ، لکن درخصوص انجام مراحل تغییرنام اقدام ننموده اند ، می توانند به جهت ملزم نمودن استفاده کننده برای تغییرنام به یکی از مراکز تلفن ثابت (درتهران ) و اداره مشترکین (درسایراستانها) مراجعه نموده و با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به قطع تقاضای مشترک اقدام نمایند.

شرایط و مدارک موردنیاز:
  • حضورمالک تلفن همراه
  • تکمیل و امضای فرم درخواست
  • ارائه اصل وتصویر کارت شاناسایی معتبر (گواهی نامه ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی)
وصل به تقاضای مشترک :

استفاده کننده تلفن همراه اعتباری به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و پس از تنظیم و تکمیل سند نقل و انتقال ، دفتر نسبت به وصل تقاضای مشترک و انجام مراحل تغییرنام اقدام می نماید.

شرایط و مدارک موردنیاز:
  • حضور استفاده کننده
  • تنظیم و تکمیل سند نقل وانتقال
  • کارت شناسایی معتبر (گواهی نامه ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی)
  • هزینه نقل وانتقال و وصل تقاضای مشترک از اعتبار کسرمی گردد.