تغيير آدرس
mci-pages-sharing
شرایط دریافت خدمات و مدارک مورد نیاز
  • حضور مالک تلفن همراه
  • تکمیل و امضای فرم در خواست
  • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
  • ارائه اصل قبض پرداختی دوره آخر