ارزیابی کیفی پیمانکاران برای احداث دو برج مسکونی ۵۰۰ واحدی
mci-pages-sharing
 
ارزیابی کیفی پیمانکاران برای احداث دو برج مسکونی ۵۰۰ واحدی
کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول)
کلیات و الزامات

نام دستگاه ارزیاب گزار: شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول

نام و محل اجرای پروژه : انتهای اتوبان شهید همت – جنب شهرک دانشگاه شریف – بالای پمپ بنزین وردآورد

محل و زمان دریافت اسناد ارزیابی: تهران- میدان ونک- خیابان ونک- نرسیده به اتوبان کردستان- برج همراه اول- طبقه سه- واحد سه از مورخ ۱۵/۱۲/۹۲

محل و نحوه تحویل اسناد ارزیابی: تا ساعت ۱۵:۳۰روز چهارشنبه مورخه۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به آدرس قید شده در بند ۴ تسلیم خواهد شد پیشنهادها باید در پاکت سربسته لاک و مهر شده بوده و لازم است در روی پاکت فوق الذکر موضوع پروژه نام و نشانی پیمانکار و تاریخ تسلیم ارزیابی نوشته شود.

به موجب اسناد حاضر پیمانکار می بایست رتبه اجرای کار پیمانکاران رشته ی ابنیه پایه ۱ و رشته ی تاسیسات پایه ۱ وگواهینامه صنعت ساخت و مجوز اتحادیه و دارا بودن سابقه برج سازی و پیمانکار موظف است سیستم مدیریت پروژه را بر اساس استاندارد PMBOK اجرا نماید و حداقل سه نفر نیروی استخدامی با مدرک PMP معتبر دارا باشد و رعایت مصوبه سقف حداکثری ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران در سال، داوطلب با دریافت اطلاعات عمومی که مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به امتیازات حاصله براساس معیارارائه شده ، فهرست شرکت های حائز شرایط برای دعوت به مناقصه اعلام می گردد.

در صورتی که پیمانکار به هر عنوان پس از دریافت اسناد ارزشیابی ، از تکمیل و تحویل آن انصراف حاصل نماید ، باید موضوع را قبل از پایان مهلت ارسال مندرج در بند (۵) ، (آدرس قید شده در بند ۴ ) ، اطلاع دهد

هیات ارزیابی توان اجرای کار را پس از محاسبه امتیازات پیمانکارانی که اسناد ارزیابی توان اجرای کار خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند ، بررسی نموده و پیمانکارانی که حداقل ۷۵ درصد امتیاز کل را کسب نموده باشند برای دعوت به مناقصه معرفی می نماید.

اسناد ارزیابی باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک ارزیابی یا ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ،رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد

آگهی شناسایی پیمانکار حجم : ۲۴۰ کیلو بایت