خرید ۵ میلیون عدد سیم كارت
mci-pages-sharing
 
خرید ۵ میلیون عدد سیم کارت

شركت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد تعداد ۵ میلیون عدد سیم كارت مورد نیاز خود را براساس طرح قرارداد و مشخصات فنی و ضمائم موجود در اسناد و شرایط مناقصه از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای داخلی بصورت ۱۰۰% ریالی از تولید كنندگان و شركتهای داخلی خریداری نماید.

داوطلبان شركت در مناقصه می‌توانند با در دست داشتن معرفینامه از تاریخ نشر آگهی لغایت ۸۹/۹/۱۷ و با دردست داشتن معرفینامه در ساعات اداری به واحد فروش اسناد واقع در تهران، میدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد ۶، دبیرخانه اداره كل تداركاتی جهت اخذ شماره حساب و كد شناسه مراجعه و پس از واریز مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال) و ارائه رسید بانكی، اسناد مناقصه را دریافت و با رعایت كلیه شرایط مناقصه حداكثر تا تاریخ ۸۹/۹/۲۸ ساعت ۱۶ پیشنهاد خود را در سه پاكت لاك و مهر شده الف، ب، ج به نشانی فوق الذكر تسلیم نمایند.

ضمناً میزان سپرده شركت در مناقصه مبلغ 1,380,000,000 ریال (یك میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال) می باشد كه می‌بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی ارائه و یا نقداً به حساب به شماره ۹۶/۱۸۳۵۵۳۵۵ شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك واریز گردد. جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. ضمناً پاكت الف و ب ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۸۹/۹/۲۹ در محل فوق الذكر طبقه ۱۰ بازگشایی می شوند.

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران