ثبت نام و واگذاری
mci-pages-sharing
ثبت نام حضوری :
شرایط ومدارک موردنیاز:
 • مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی
 • تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک مورد نیاز
 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
 • پرداخت 10,000 ریال بصورت نقدی بابت دریافت قبض ثبت نام
 • اخذ فبض پرداخت وجه (90,000 ريال)
 • پرداخت وجه (ازطریق بانک ، POS، ATM)
 • ارائه اصل قبض پرداخت شده به دفتر خدمات ارتباطی
 • دریافت سیم کارت فعال و برگه مشخصات ممهور به مهر دفتر خدمات ارتباطی
 • اشخاص حقوقی : معرفی نماینده شرکت ،اصل و تصویر کارت ملی نماینده ، روزنامه رسمی
ثبت نام غیرحضوری:
شرایط ومدارک موردنیاز:
 • مراجعه متقاضی به سایت ثبت نام سیم کارت پرتال همراه اول و انتخاب منوی ثبت نام سیم کارت اعتباری
 • ثبت اطلاعات فردی و پرداخت مبلغ از طریق اینترنت (با استفاده از کارت عضو شتاب)، اخذ شماره سریال ثبت نام و کد فعالسازی
 • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی یا فروشگاه های همراه اول، ارائه شماره ثبت نام شده، کدفعالسازی و مدارک مورد نیاز (اصل و تصویرکارت ملی)
 • دریافت سیم کارت فعال
روش فعالسازی سیم کارت :

پس ازبرقراری اولین ارتباط ( تماس یاارسال پیام کوتاه ) سیم کارت فعال می گردد.

انواع دیگری ازسیم کارت

سیم کارت اعتباری که بصورت فروش ویژه دربازه زمانی خاص ارائه گردیده ، سیم کارت خانواده است .

مشخصات سیم کارت خانواده
 • دو سیم کارت اعتباری در یک بسته به همراه کدفعالسازی ، شماره تلفن همراه
 • قیمت زوج سیم کارت مذکور 200,000 ریال بوده وهرکدام دارای 40,000 ریال اعتبار اولیه می باشند.
روش های فروش
 • حضوری
 • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی
 • پرداخت مبلغ 200,000 ریال به دفترخدمات ارتباطی
 • ارائه اصل وتصویر کارت ملی
 • دریافت سیم کارت فعال وبرگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی