آگهی مناقصه شماره 98/64 س با موضوع تعداد 500 هزار آدرس IPV4
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 500 هزار آدرس IPV4 مورد نیاز (در دوبخش 250 هزارتایی) از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و براساس طرح قرارداد ، شرایط ، شرح مشخصات فنی و مستندات موجود تاٌمین نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/11/26 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت 170009819044284) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد 8 (تلفن 81712393) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/12/05 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 98/12/06 رأس ساعت 11 صبح در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه در هربخش 30,940,425,000 ریال (سی میلیارد و نهصد و چهل میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712555 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

شرکت ارتباطات سیار ایران