ذکر روزهای هفته
mci-pages-sharing
نام سرویس: ذکر روزهای هفته
تعریف سرویس:
 با اشتراک در این روزانه اذکار و ادعیه روزهای هفته را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس ذکر Zekr
کد غیر فعالسازی سرویس ذکر خاموش Off Zekr
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

ذکر، دعاي روز پنجشنبه پروردگارا! هدايت، تقوي، عفاف، بي نيازي و عمل به آنچه كه تو از آن راضي و خشنود مي گردي را تقاضا مي كنم

نمونه محتوا:
  • دعاي روز يكشنبه
    پروردگارا! اول اين روزم را رستگاري و آخرش را موفقيت، و ميان آن را صحت و رستگاري قرار ده. خداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و ما را از كساني قرار ده كه به سوي تو روي آورده اند و تو آنان را پذيرفته اي، و بر تو توكل كرده اند و تو آنان را كفايت كرده اي، و به سوي تو زاري نموده اند و تو آنان را مشمول رحمتت قرار داده اي.
  • دعاي روز پنجشنبه
    پروردگارا! هدايت، تقوي، عفاف، بي نيازي و عمل به آنچه كه تو از آن راضي و خشنود مي گردي را تقاضا مي كنم. خداوندا! از قدرت تو براي ناتواني خودمان، و از بي نيازي تو براي فقرمان و از علم و حلم تو براي جهل و ناداني خويش خواستارم. خداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و ما را بر شكر، ذكر، اطاعت و عبادت خودت ياري كن، (سوگند مي دهيم تو را) به رحمتت اي برترين رحم كنندگان !