شبکه اجتماعی تئاتر
mci-pages-sharing
نام سرویس: شبکه اجتماعی تئاتر
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه 5 پیامک شامل اطلاعاتی که کاربران پیرامون موضوع مطرح شده از طرف مدیر شبکه ارسال کرده اند را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2051 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس تاتر teatr
کد غیر فعالسازی سرویس تاتر خاموش teatr off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

کاربر با ارسال کلیدواژه در سرویس عضو می شود و پیامک های مرتبط با موضوع ارسال می کند که به کاربران دیگر عضو سرویس ارسال می شود.