آزمون ها
mci-pages-sharing
نام سرویس: آزمون های پیامکی (قلم چی)
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس کاربر به روزانه  3-5  پیامک شامل پرکاربردترین و مهمترین سوالات آموزشی پاسخ می دهد. این سوالات با دقت و به کمک کارشناسان امر، از مباحث مطرح شده در آزمون های سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهیه شده است و برای تقویت بنیه آموزشی کاربران تهیه و ارسال می شود. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به سرشماره 30567 عضویت صورت میگیرد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 086 086
کد غیر فعالسازی سرویس 086 خاموش 086 OFF
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.