بازی
mci-pages-sharing
نام سرویس: گل را پیدا کن
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک شامل اطلاعات :
(کاربر با ارسال نام خود عضو سرویس می شود و با نام کاربری خود بازی می کند با شروع بازی گل در یکی از خانه ها می باشد به این صورت که کاربر با پاسخ به سئوالات گزینه ای خانه ها را یکی یکی خالی می کند، تا به گل برسد) دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 30521 مشترک عضو سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس گل gol
کد غیر فعالسازی سرویس گل خاموش gol off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.

نام سرویس: من کیم ، من چیم
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک شامل اطلاعات :
(در این سرویس توضیحی در مورد شخص، حیوانات و اشیاء داده می شود. مشترک باید به صورت چهار گزینه ای به آن پاسخ دهد.) دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205016 مشترک عضو سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 3 3
کد غیر فعالسازی سرویس 3 خاموش OFF 3
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.