سیمای معرفت
mci-pages-sharing
نام سرویس: سیمای معرفت
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک شامل برنامه های تولیدی وزنده صدا وسیما بامحتوای معارفی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2057 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس معارف MAREF
کد غیر فعالسازی سرویس معارف خاموش Off MAREF
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

نمونه محتوا:

چیکیده ای از مطالب برنامه های سمت خدا، زلال احکام، تا نیاش ودیگر برنامه های معارفی که از رسانه ملی پخش وتولید می شود برای کاربران ارسال می گردد.