تبریک کردی
mci-pages-sharing
نام سرویس: تبریک کردی
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه  2 پیامک حاوی پیامهای تبریک کردی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس جشن JSK
کد غیر فعالسازی سرویس جشن خاموش JSK Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

کردی: هه تا توم ئاشنا بووی، ئاشنام بوون*ئه میستا موو به مووم ئه غیاره بی تو

نمونه محتوا:
  • کردی: هه تا توم ئاشنا بووی، ئاشنام بوون*ئه میستا موو به مووم ئه غیاره بی تو
  • بیناییم کویره، هه لنایی به رووی که س*موژه م یه ک یه ک ده لیی بزماره بی تو