باران وحی
mci-pages-sharing
نام سرویس: باران وحی
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی مطالب قرآن را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2051 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس باران BV
کد غیر فعالسازی سرویس باران خاموش Off BV
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

قسم به آسمان فرو ريزنده باران و قسم به زمين روينده گياه كه قرآن به حقيقت كلام جدا كننده حق از باطل است و هرگز سخن هزل و بیهوده نیست*

نمونه محتوا:
  • نكته اي از حزب 118: *قسم به آسمان فرو ريزنده باران و قسم به زمين روينده گياه كه قرآن به حقيقت كلام جدا كننده حق از باطل است و هرگز سخن هزل و بیهوده نیست*
    سهم امروز شما: 1 انفطار تا 17 طارق
  • نكته‌اي از حزب 119: *اما انسان (بی صبر) چون خدا او را به رنج و غمی مبتلا سازد، سپس به کرم خود او را نعمتی برای آزمایش بخشد، در آن حال گوید: خدا مرا عزیز و گرامی داشت؛ و چون او را برای آزمودن تنگ روزی و فقیر کرد (غمگین شود و...) گوید خدا مرا خوار گردانید.*
    سهم امروز شما: از 1 اعلي تا 11 ضحي